TEK 10 - justeringer i forhold til TEK 07

Endringene innenfor energiforskriftene er i hovedsak en innstramning av energirammene, vindusareal og virkningsgrad for varmegjenvinner.

Generelt

1) Bygninger under 30 m2 oppvarmet BRA;
skal holde minstekravene med hensyn til til:
a) U-verdier og lufttetthet 
b) Isolering av rør, kanaler og utstyr.

2) Bygninger med forutsatt lav innetemperatur
a) Reduserte energikrav (energibehovet skal holdes på et forsvarlig nivå)

3) Bygninger med varmeoverskudd pga. prosess
a) Ingen energikrav

4) Fritidsboliger – ingen endringer, men 
a) Kravene er flyttet til kap. § 1-2 (2) f i TEK 2010 under særskilte bygninger (unntatt kravene for bygninger med laftede vegger)
b) Bruker begrepet 8” laft i stedet for U-verdikrav for laftede vegger.

Energitiltak

1) Næringsbygg (øvrige bygninger og arealer)

a) Varmegjenvinningsgraden er øket fra 70% til 80%

b) Unntak der varmegjenvinning kan medføre spredning av forurensning/smitte; 70 %

c) Bytte er kun tillatt mellom tiltakene nevnt i § 14-3 (a), dvs. U-verdier og areal vindu/dør. Dette betyr at det ikke er tillatt med teknisk bytte mellom varmegjenvinning/infiltrasjon og isolasjonsnivå i klimaskallet.

 

Energirammer

1) Totalt netto energibehov

a) Krav til energibehov er nå strengere på alle bygningskategorier 

b) Det er gitt mulighet for litt høyere energibehov for bygninger der varmegjenvinning av ventilasjonsluft kan medføre spredning av forurensning/smitte.

Bygningskategori

Totalt netto energibehov [kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år]

Småhus, samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA

100 + 1600/m2 oppvarmet BRA

Boligblokk

95

Barnehage

135

Kontorbygning

115

Skolebygning

110

Universitet/høyskole

125

Sykehus

225 (265)

Sykehjem

195 (230)

Hotellbygning

170

Idrettsbygning

145

Forretningsbygning

180

Kulturbygning

130

Lett industri/verksteder

140 (160)

(2) Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte.

(3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene oppfylles for hver sone.

Minimumskrav til energieffektivitet

U-verdi 
yttervegg 
[W/(m2 K)]
U-verdi tak 
[W/(m2 K)]
U-verdi gulv 
på grunn og 
mot det fri 
[W/(m2 K)]
U-verdi vindu 
og dør 
inkludert 
karm/ramme 
[W/(m2 K)]
Lekkasjetall 
ved 50 Pa 
trykkforskjell 
[luftveksling 
pr. time]
≤ 0,22≤ 0,18≤ 0,18≤ 1,2≤ 1,5

Minimumskrav til energieffektivitet

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriftene blir kontinuerlig revidert og dagens TEK 10 vil i løpet av 2017 bli erstattet av TEK 17.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 10 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon.

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.