Energiforskriftene

Nå er det slutt på å sløse med energien!

Den 1. februar 2007 trådte nye energiforskrifter i kraft. Disse ble ytterligere skjerpet i revidert TEK 10 og fra 1. januar 2016. Forskriftsendringene innebærer at energiforbruket i nye bygninger skal reduseres noe, som medfører større fokus på energiforbruk, tetthet og kuldebroer.

Krav om godt isolerte bygninger

Et av de sentrale områdene i energiforskriftene er kravet om bedre isolasjon i gulv, vegger og tak samt vinduer med lavere U-verdi. Husene skal bli tettere og ha et godt inneklima .

Utgangspunktet er at dagens bygninger skal ha ca. 25 cm isolasjon i ytterveggen, ca. 30-35 cm isolasjon i taket og ca. 30-35 cm isolasjon med god randisolasjon i gulvet. Det er en klar forutsetning at kuldebroer unngås.

Krav til energieffektivitet
Det er to veier å gå for å dokumentere at bygget tilfredsstiller energikravene i TEK2010:

Rammekravsmodellen
Rammekravsmodellen fastsetter en øvre grense for netto energibehov for 13 ulike bygningskategorier. Dette omfatter alle energiposter i byggets energibudsjett, dvs. oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmtvann, belysning og utstyr.

Minstekrav

For å sikre en akseptabel bygningskropp er det innført minstekrav.

De gitte minstekravene må derfor oppfylles også når omfordeling benyttes.

Dette gjelder både når man dokumenterer ved hjelp av energitiltak og når man velger å beregne samlet netto energibehov (rammekrav).

Energitiltaksmodellen
Energikravet anses som oppfylt hvis det kan dokumenteres at samtlige energitiltak for bygningskonstruksjoner og installasjoner tilfredsstiller gitte krav.

I tabellen under Nybygg: Konstruksjoner som oppfyller de nye energikravene vises en oversikt over energitiltak med tilhørende krav. Dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes, kan kravene fravikes.

Færre kuldebroer og tettere hus

I tillegg til kravet om energieffektivitet, stilles det betydelig strengere krav til det samlede varmetapet gjennom klimaskjermen.

Foruten isolering vil dette også innebære en innskjerping av kravene til tetthet og dokumentasjon av kuldebroer.

Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Forskriftene blir kontinuerlig revidert og dagens TEK 10 vil i løpet av 2017 bli erstattet av TEK 17.

Siden mer enn 40% av Europas energiforbruk brukes i bygninger, er det hele tiden stor fokus på å redusere dette. Den mest effektive måten å oppnå besparelse på er å bedre bygningens klimaskjerm ved blant annet å isolere bedre samt få kontroll på bygningens luftlekkasjer. Norske bygg skal fremover bygges enda mer energieffektive enn i dag og vi vil etter hvert få krav til nullenergihus og plussenergihus

I denne veiledningen til TEK 10 gir vi en kort oversikt over dagens krav og forslag til hvordan du kan tilfredsstille disse best mulig. Hovedfokuset ligger på Energikravene samt kravene til brannsikring og lydreduksjon

Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull.

Kom i kontakt med teknisk service