Energieffektive bygninger

En forutsetning for å oppnå en energieffektiv bygning er en solid og godt isolert bygningskropp. Det finnes forskjellige begreper og definisjoner som anvendes på ulike typer energieffektive bygninger. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en forbedret energiøkonomi for bygget.

Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments

TEK 10

Byggeforskriftene TEK 10 setter energikrav til bygninger, både ved nybygg og ved søknadspliktig rehabilitering.

Energikravene er å betrakte som minimumskrav.

Energikapittelet (kap.14) i TEK 10 ble endret i 2016. Fra og med 1.januar 2017 kreves «passivhusnivå» i henhold til  forskrift. Merk at «passivhusnivået» i TEK 10 ikke tilsvarer kravene til passivhus etter standarden som anvendes i Norge for prosjektering av passivhus NS 3700 (boliger) og 3701 (yrkesbygg)

I TEK 10 kapittel 14 finner du gjeldende energikrav som er påkrevet for ulike bygningskategorier.

Se mer om byggtekniskforskrift.

Eksempler på energieffektive bygninger

Passivhus

Passivhus er bygninger som bruker lite energi til oppvarming sammenliknet med bygninger bygd etter dagens og tidligere standard. Varmetapet er senket til et minimum gjennom en godt isolert og vindtett bygningskropp, vinduer med god varmeisoleringsevne og bruk av balansert ventilasjon med effektiv varmegjenvinning. 

 

Nullenergibygg (2020 hus)

Nullenergibygninger omfatter både netto nullenergibygninger og nesten nullenergibygninger. Begrepet nullenergibygning brukes om en bygning som genererer nok fornybar energi til å utlikne eller overskride bygningens årlige netto energibehov. Det vil si at summen av levert og eksportert energi over året skal være null.

 

Plussenergibygg

Plusshus er bygninger som gjennom driftsfasen produserer mer fornybar energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygningen.

Dokumentasjon av passivhus i henhold til NS 3700 og NS 3701

Navnet passivhus kan forklares med at det i stor grad anvendes passive tiltak  for å redusere energibehovet i et bygg. En ekstra godt isolert bygningskropp er nødvendig i et passivhus. I tillegg er det viktig med ekstra godt isolerte vinduer og god tetthet som forhindrer luftlekkasjer. Det bør også installeres et  ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning som sørger for god luftkvalitet og et godt inneklima

Les mer om et godt inneklima

Les mer om energikravene til passivhus

I Byggforsk serien 473.015 fremgår kravene som stilles til passivhus.  Merk at «passivhusnivå» etter dagens TEK 10 ikke tilsvarer passivhus etter standarden for passivhus NS 3700  (boliger) og NS 3701 (yrkesbygg)