Brannteori

Branner forekommer, når en rekke uheldige omstendigheter er til stede. Jo flere av disse omstendighetene samtidig jo verre blir omfanget av brannen.

På denne siden finner du informasjon om branner, brannforløp og brannspredning. Det kan bidra til en forståelse av, hvordan materiale- og konstruksjonsvalg, både ved nybygg og renovering, kan medvirke til å redusere skadeomfanget, hvis en brann skulle oppstå.

Branntrekanten

En brann er flammer, som brenner ukontrollert. En brann forutsetter, at tre faktorer er tilstede samtidig, oksygen, temperatur og brennbart materiale.

Oksygen

Hvis det ikke er oksygen, kan materialet ikke brenne, da en forbrenning krever oksygen (O2) for at omdanne kullstoff til karbondioksid (CO2).

Temperatur 

Det må være en viss temperatur tilstede, for at et materiale kan antenne. Materialer har forskjellige antennelsestemperaturer. Det gjelder også isoleringsmaterialer: ROCKWOOL steinullisolering yter den høyeste brannsikkerhet, idet det motstår temperaturer over 1000 °C.

Brennbart materiale

En brann krever naturligvis et brennbart materiale for at kunne oppstå. Fjernes en av disse elementene, kan en brann ikke oppstå – og er den oppstått, vil den dø ut.

Brannforløp

Et brannforløp har normalt 3 faser: Antenningsfasen, flammefasen og avkjølingsfasen.

  1. Antennelse
    Fasen går relativt raskt (5 – 10 minutter). Det er i denne fasen, du eller brannvesenet har mulighet til å slukke brannen, innen den utvikler seg.
  2. Flamme
    Fasen karakteriseres ved overtenning (flash-over). Det har oppstått en fult utviklet brann i rommet, og det er ikke lengere mulig å slukke den med normalt håndslukningsutstyr. Her er det viktig, at brannskillet i konstruksjonen fungerer, så brannen ikke sprer sig til tilstøtende som.
  3. Avkjøling
    Fasen hvor alt brennbart materiale stort sett er brent opp, og temperaturen langsomt faller.

I løpet av de siste 50 år har sammensetningen av ulike materialer, vi omgir oss med i bygninger, endret seg markant. I dag er inventar og byggematerialer i langt større grad enn tidligere fremstilt av mer brennbare komponenter.

Det betyr, at tiden det tar fra en brann oppstår, til den når flash-over, er redusert dramatisk: fra i gjennomsnitt 15 minutter til 3 minutter. Det gjør det enda viktigere å velge et isoleringsmateriale med de beste brannegenskapene.

Brannspredning

Brannspredning ved varmestråling er varmetransport fra et varmere objekt til et kaldere, overført ved elektromagnetiske bølger (lys). Størstedelen af varmestrålingen er usynlig i form af infrarøde stråler.

På grunn av stråling kan temperaturen i det kaldere objektet stige til antenningstemperatur og brannen vil spre seg.

Brannspredning via varmeledning kan skje innen et objekt eller ved direkte kontakt mellom to objekter. Selv gjennom ubrennbare konstruksjoner, som f.eks. tynne betongvegger kan varme fra en brann spre seg gjennom varmeledning. Temperaturen på den ikke-branneksponerte siden kan bli så høy, at det vil medføre antennelse av brennbart materiale.

Metallrør og kabler, som går gjennom et brannskille, representerer en stor fare for brandspredning på grunn varmeledning. Årsaken er at metaller er gode varmeledere.

Brannspredning via konveksjon eller varmestrømning er, når varmeenergien fra en brann frigjør oppvarmede forbrenningsgasser og luft. Varm luft og gasser er lettere enn de kalde, og det vil oppstå en strøm av varme gasser og luft vekk fra brannen.

Især ved branner innendørs kan konveksjon medføre sekundære branner lengre vekk i bygningen enn der, hvor brannen startet. Det kan opptå ved, at brennbare materialer når sin antennelsestemperatur, fordi varm luft og gass bidrar til oppvarming av materialoverflaten. Uforbrente gasser kan dessuten spre seg med konveksjonsstrømmene og antenne der, det finnes tilstrekkelig oksygentilførsel.

Varmeledning kan ske inde i et legeme eller ved direkte kontakt mellem ét legeme og et andet. Selv gennem ubrændbare konstruktioner, som f.eks. tynde betonvægge kan varme fra en brand spredes gennem ledning. Temperaturen på den ikke-brandeksponerede side kan blive så høj, at det fører til antændelse af brændbart materiale.

Metalrør og kabler, som går gennem brandadskillelser, repræsenterer en stor fare for brandspredning på grund af ledning. Årsagen er, at metaller er gode varmeledere.

Konvektion eller varmestrømning er, når varmeenergien fra en brand frigør opvarmede forbrændingsgasser og luft. De varme luftarter og gasser er lettere end de kolde, og der vil opstå en strøm af varme gasser og luft væk fra branden.

Især ved brande indendørs kan konvektion medføre sekundære brande længere væk i bygningen end der, hvor branden startede. De kan opstå ved, at brændbare materialer når sin antændelsestemperatur, fordi varm luft og gas opvarmer overfladen. Uforbrændte gasser kan desuden sprede sig med konvektionsstrømmene og antænde der, hvor der er mulighed for tilstrækkelig ilttilførsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundær brann

Byggematerialer, som inneholder plast (kabelbakker, isoleringsmaterialer, vinduer mm.), kan smelte ved brannpåvirkning og danne brennende dråper, som igjen kan samle seg til en «dam», hvor det igjen kan oppstå en sekundær brann. En sekundær brann kan også oppstå ved, at vind transporterer brennende dråper og partikler fra en del av bygningen til en annen, eller til en nabobygning.

Brennende dråper kan også gjøre rømning og redningsinnsatsen vanskelig eller umulig.

CONLIT brannsikring er et system som baserer seg på passiv brannsikring og som utnytter de gode egenskapene som ROCKWOOL isolasjon har til å øke byggets brannsikkerhet. CONLIT brannsikring anvendes for brannsikring av bærende stålkonstruksjoner, brannsikring av betongkonstruksjoner og stålplatetak, samt brannsikring av ventilasjonskanaler. CONLIT kan ofte benyttes som alternativ til brannsikring med for eksempel sprinkleranlegg og som alternativ til branngips, kalsiumsilikatplater og brannmaling.
Les mer

Brosjyrer og hvordan brannsikre et bygg