Et sikkert materiale å anvende

De materialer, som vi anvender i produksjonen, er registrer i EUs kjemikaliesystem, REACH.

Install guide, how to guide, work instruction, technical support

Våre produkter inneholder ikke stoffer på REACH lister, så vi er ikke forpliktet til at utarbeide et sikkerhetsdatablad. Vi vil allikevel gjerne gi våre kunder informasjon om innehold i og anvendelse av våre produkter. Derfor finner du vårt sikkerhetsdatablad her.

Vi har også utarbeidet en veiledning som forklarer korrekt håndtering av våre produkter.

ROCKWOOL og viktige miljøegenskaper

Energibesparelse
ROCKWOOL isolasjon bidrar med stor energibesparelse i løpet av byggets levetid. ROCKWOOL isolasjon reduserer varmetapet gjennom bygningskroppen hver dag eller reduserer oppvarmingen av inneklima ved varme soldager.

Isolasjon er en vesentlig del av omstillingen til lavutslippssamfunnet. I dag anvendes over 40 % av det europeiske samfunnets totale energiforbruk i bygninger. Bygninger i Norge forbruker i dag omtrent 80 TWh hvor halvparten av energiforbruket skjer i boliger og over 75 % av forbruket anvendes til oppvarming og kjøling.

Selv om vi i Norge anvender mest fornybar energi til oppvarming er det samtidig viktig å redusere energibehovet i bygninger, dette gjelder for både nye og eldre bygg. Hvis ikke kan transformasjonen mot lavutslippssamfunnet bli svært kostbar for samfunnet på sikt. Den store mengden elektrisitet som anvendes i Norge  til oppvarming trenger vi til fremtidig elektrifisering av andre næringer i årene som kommer for å oppnå våre nasjonale mål om reduserte CO2 utslipp.

Fordelen med ROCKWOOL isolasjon er at den opprettholder sine isolerende egenskaper over hele bygningens livsløp som er en stor fordel for miljøet. Netto energibesparelse over livsløpet for ROCKWOOL isolasjon er svært positiv.

Les mer om miljøprofilen til ROCKWOOL isolasjon i vår miljøvaredeklarasjon (EPD), som er verifisert av uavhengig tredjepart.

Ingen behov for flammehemmende kjemikalier
Stein brenner ikke. ROCKWOOL isolasjon har en naturlig brannbeskyttende funksjon, og det er ikke nødvendig å tilføre brannhemmende kjemikalier som bromerte flammehemmere ammoniumsfosfat eller lignende.