HARDROCK Energy Systemtak

Kravene til flate tak skjerpes år for år

Ikke minst når det gjelder energieffektive løsninger, skal det tas høyde for at de økte isolasjonstykkelsene forårsaker økte belastninger og endrede konstruksjonsløsninger – f eks i forbindelse med gjennomføringer, skjøter og gesimser.

Utviklingen stiller større krav til den utvendige takisoleringen. Det er derfor viktigere enn noen sinne at man velger takløsninger som:

 • Isolerer optimalt ved minst mulige isolasjonstykkelser.
 • Er tilpasset spesifikt til den konkrete takkonstruksjonen
  – f eks betong- eller stålplatetak.
 • Oppfyller alle krav til brannmotstandsevne.
 • Sikrer effektiv avrenning.

Totalkvalitet

Hos AS ROCKWOOL er vi overbeviste om at kun løsninger som totalt sett oppfyller alle krav på en enkel og entydig måte, effektivt kan gi et godt flatt tak. HardRock Energy Systemtak er egentlig to systemer spesielt utviklet for betong- og stålplatetak. Systemene kjennetegnes ved at de har:

 • Markedets beste isolasjonsevne 
  - reduserte isolasjonstykkelser eller større energibesparelser
 • Bedre totaløkonomi 
  – lavere gesimser 
  – kortere skruer i forbindelse med montering
 • Miljøpall
 • Stor brannmotstandsevne
 • Effektivt og trykksterkt toppsjikt
 • Effektiv utlegging og tilpasning

Systemløsninger er fremtiden

Derfor har vi utviklet HardRock Energy Systemtak med et nytt produktsortiment tilpasset de nye energikravene.

HardRock Energy Systemtak består i prinsippet av tre produkter:

HardRock Energy (topplate)

En hard topplate, hvor den øverste delen av platen har en vesentlig høyere densitet enn den nederste delen. Dermed sikres både isolasjonsevne, punktlast og trykkfasthet.

Toppsjiktet i ROCKWOOL HardRock Energy Systemtak er bygget opp etter ”dual density” prinsippet. Det innebærer at den øverste delen av platen har en vesentlig høyere densitet enn den nederste delen. HardRock Energy er utviklet med meget stor punktlaststyrke fordi det sterke toppsjiktet fordeler trykket ned til det underste laget. Resultatet er stor flate- og punktstyrke samt høy isolasjonsevne i ett produkt.

λD=36mW/mK 
Punktstyrke > 500 N 
Trykkfasthet > 30 kN/m2

 

 

Som underlagsplater benyttes

 • Betongunderlag ENERGY - eller
 • Stålunderlag ENERGY

Til systemet kan vi dessuten levere ROCKWOOL Takfallsystemer og ROCKWOOL Kilesystemer .

 

Når isolasjonsstykkelsene minimeres, reduseres kostnadene

Når man benytter HardRock Energy Systemtak kan isolasjonstykkelsen reduseres med opptil 13% i forhold tidligere anbefalinger. Den høye isolasjonsevnen og muligheten til reduserte isolasjonstykkelser har en rekke positive følger for totalkostnadene.

Blant annet kan man:

 • Benytte kortere skruer
 • Benytte lavere lyskasser på overlys
 • Benytte lavere gesimshøyde
 • Få en raskere og lettere utlegging og håndtering
 • Håndtere færre paller

Konkrete løsninger

 

Betongtak og Stålplatetak - minstekrav

 

Løsninger for å oppnå minstekrav U-verdi 0,13W/m2K

 

Betongtak og Stålplatetak - anbefalt løsning

Anbefalte løsninger for U-verdi 0,10 W/m2K

Rehabilitering og tilleggsisolering

- blir enda mer lønnsomt med HardRock Energy

HardRock Energy Systemtak er det opplagte valget til rehabilitering. Den høye isolasjonsevnen og muligheten til reduserte isolasjonstykkelser gjør systemet til et opplagt valg.

Det vil alltid lønne seg å tilleggsisolere når taket skal rehabiliteres.

 • Du oppfyller de nye energikravene.
 • Du sparer energi De konkrete besparelser kan beregnes i ROCKWOOL ROCKEnøk program.
 • Bygningen stiger i verdi.
 • Bygningens levetid forlenges.
 • Bedre miljø – mindre CO2 utslipp.

Bygger man opp et fall på taket i forbindelse med rehabiliteringer, fjerner man risikoen for fukt og vannskader på grunn av vannansamlinger.

Godt for miljøet

Visste du?
Hvis du vil rehabiliteterer og tilleggsisolerer 115 m2 tak, slik at U-verdien reduseres fra U=0,58* til U=0,15, reduseres CO2-utslippet med 1 tonn pr. år.

*U=0,58 tilsvarer et betongtak med 68 mmm isolasjon.

4 rehabiliteringsløsninger med HARDROCK Energy

HardRock EnergySystemtak på betongtak

HardRock ENERGY Systemtak på stålplatetak

Brannsikring med HARDROCK Energy

HardRock Energy reduserer risikoen for brannspredning og følgeskader.

Det viktigste med å brannsikre en bygning er å forhindre at en eventuell brann sprer seg. Brannutvikling i taket kan være kritisk og det kan derfor være helt avgjørende at man fra starten av velger en takisolasjon som kan være med på å forhindre utviklingen av en katastrofebrann.

Ved en brann kan smeltet materiale renne eller dryppe ned i bygningen.

Dette kan akselerere brannen og skape store vanskeligheter for redningsmannskapene/ brannvesenet. ROCKWOOL HardRock Energy avgir ikke brennende dråper eller partikler som kan bidra til rask spredning av en brann i en bygningsdel. Når du velger en løsning med ROCKWOOL HardRock Energy Systemtak, har du valgt markedets beste brannbeskyttelse – og en optimal verdisikring av bygninger og produksjon etc.

Dermed minimeres risikoen for en rekke følgeskader, hvis uhellet skulle være ute:

 • Langvarig produksjonstap som følge av at avansert produksjonsutstyr blir ødelagt.
 • Tap av lager og verdifulle råvarer med påfølgende lang leveringstid.
 • IT-installasjoner bryter sammen.
 • Tap av kunder og markedsandeler.
 • Oppsigelse eller permittering av medarbeidere i en kortere eller lengre periode.

Klassifisering

Det nye systemet for prøvning og klassifisering av byggevarer er et resultat av 10 års arbeide. Mange av prøvningsmetodene har eksistert tidligere, men klassifiseringen er ny i Norge i forhold til de betegnelser vi er vant med. Byggevarer vil bli klassifisert etter NS-EN 13501-1.

Brannspredning

Det er stor forskjell på de ulike bygningsmaterialer når det gjelder overtenning og hvordan de bidrar til brannspredning. De nye Euroklassene deler materialene inn i klassene A-F etter hvordan de reagerer ved brann. I tillegg beskrives røykintensitet og brennende dråper med tilleggsklassene s og d.

Røykintensitet

Røykintensitet er testet bare i klassene A2 til og med D. Det er tre intensitetsnivåer; s1, s2 og s3. Røykintensiteten er viktig for mennesker som er fanget i en brennende bygning. De fleste mennesker som dør i brann, dør av røyk. På utsiden av bygningen vil røyken bety forurensning av miljøet

Brennende dråper

Brennende dråper blir også testet på bygningsmaterialer i klassene A2 til og med E. Her er det tre klasser, d0, d1 og d2.

EU-klasse
EgenskaperEksempler på materialer
A1 Ingen overtenning.

Ingen bidrag til brann

Mineralull
A2 Ingen overtenning.

Svært begrenset bidrag til brann

Mineralull, gipskartong
B Ingen overtenning

Minimalt bidrag til brann

Brannhemmet sponplate
C Overtenning etter 10 min. Tapet på gips
D Overtenning mellom 2 og 10 min. Tre generelt
E Overtenning før 2 min. Brannhemmet skumplast
F Egenskaper ikke bestemt Skumplast

 

HardRock Energy er den enkleste og sikreste måte å oppfylle alle brannkrav i Tekniske Forskrifter.

 

Vær sikker fra starten

Løsningen med HardRock Energy Systemtak er i overensstemmelse med gjeldende byggelovgivning og sikrer et optimalt resultat i forhold til de benyttede materialenes holdbarhet og funksjon. Isolasjonen kan legges direkte på underlag av betong eller stålplater. Med bruk av HardRock Energy Systemtak behøves det ikke tas spesielle hensyn til utskifting eller oppdeling av isolasjonssjiktet i taket over seksjoneringsvegg eller brannvegg, rundt gjennomføringer, takvinduer og – luker eller mot brennbar gesims.

Du oppnår dessuten:

 • Bygningen brannsikres lovgivningsmessig optimalt.
 • Du unngår mulige forsinkelser som følge av problemer med myndighetsbehandlingen og tvil om løsningen og derpå etterfølgende konstruksjonsendringer.
 • Bygningen fremtidssikres. Eventuelle senere bruksendringer i f. eks. produksjonen eller salg til annen type virksomhet vil derfor ikke kreve ombygninger i takkonstruksjonen.

HARDROCK Energy - 1-lags og 2-lags isolasjonsløsning

1-lags isolasjonsløsning

Ved fall i konstruksjonen benyttes jevntykk isolasjon.

Hardrock

Ved 1-lags isolering benyttes alltid Hardrock som er en trykksterk plate dimensjonert for gangbelastning. Platen er bygget opp av to sjikt med forskjellige densiteter. Toppsjiktet er hardt, slik at punktlasten blir fordelt i det noe mykere undersjiktet og tilpasser seg små ujevnheter i underlaget. Ved krav til U-verdi 0,20 på tak tilfredsstilles dette med Hardrock i 180 mm tykkelse, mens 120 mm tykkelse tilfredsstiller U-verdi 0,30. Hardrock benyttes som 1-lagsløsning på underlag av stål, betong, lettbetong eller tre.

TF Plate

ROCKWOOL TF Plate benyttes der det ønskes en 30 mm plate som er dimensjonert for gangtrafikk. TF Plate har samme densitet gjennom hele tverrsnittet.

For å oppnå tykkere isolasjonsløsninger benyttes en trykkfordelende Hardrock plate i kombinasjon med Stålunderlag Energy

Stålunderlag

Energy Stålunderlag Energy benyttes i kombinasjon med en trykkfordelende Hardrock plate i tykkelser tilpasset isolasjonskravet. Stålunderlag Energy er en oppgradert, homogen takplate med forbedret trykkfasthet (30 KPa). Produktet er dimensjonert for å tåle nødvendig flatelast. I kombinasjon med Hardrock oppnås en meget trykksterk løsning ved normal belastning. Ved krav til U-verdi 0,15 på tak kreves 250 mm isolasjon på underlag av betong, stål og tre. Med Hardrock produktene løses denne med f.eks. 180 mm Hardrock i kombinasjon med 70 mm Stålunderlag Energy Ved båndtekking kan Stålunderlag Energy brukes som 1-lagsløsning. Systemet festes mekanisk eller med belastning. Festemidlene skal være av teleskoptype eller med brønn, minimum 10 mm. Antall festemidler dimensjoneres ut fra tekkematerialet og vindbelastning.

Staver

Lydabsorpsjonsstav

ROCKWOOL Lydabsorpsjonsstav benyttes i perforerte stålplater for akustisk regulering i underliggende lokaler. Stavene formskjæres av lett ROCKWOOL bygningsisolasjon til de ulike stålplatetypene.

Brannseksjoneringsstav

ROCKWOOL Brannseksjoneringsstav benyttes til brannseksjonering i korrugerte stålplatetak i de områdene hvor brennbar isolasjon erstattes av ubrennbar for å hindre at branngassene sprer seg via rillene fra en seksjon til neste. Stavene skjæres av en tung trykkfast plate til de ulike stålplatetypene.

 

 

 

Følgende forudsetninger gjelder: Oppleggsflaten (b) skal være minst 30% av den totale takflaten og minimum 35 mm bred.

a < mm:
100 150 180 200 240 300 350 400 450
Total isolasjonstykkelse
50 80 100 120 150 180 240 300 360

Produkter

HARDROCK Energy Systemtak

Hardrock Takfall Kileplate 1:40
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, CE, Certificates, Keymark, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Flate tak, Brannklasse A2

Hardrock Takfall Kileplate 1:40

Se produkter
Underlag ENERGY
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, Kompakttak på trekonstruksjon, CE, Certificates, Keymark, Lambda 35, Miljøpall, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Brannklasse A2, Flate tak

Underlag ENERGY

Se produkter
Stålunderlag ENERGY
Kompakttak på stålplater, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, CE, Certificates, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Keymark, Lambda 36, Brannklasse A2, Flate tak

Stålunderlag ENERGY

Se produkter
Lydunderlag
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, CE, Certificates, Keymark, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Brannklasse A1, Lambda 37, Miljøpall, Flate tak

Lydunderlag

Se produkter
HardRock ENERGY
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, Kompakttak på trekonstruksjon, CE, Certificates, Keymark, Lambda 36, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Miljøpall, Brannklasse A2, Flate tak

HardRock ENERGY

Se produkter
TF-Renneplate
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, Kompakttak på stålplater, CE, Certificates, Keymark, Lambda 39, Brannklasse A2, Flate tak

TF-Renneplate

Se produkter
TF-Plate
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, HARDROCK TakfallSystem, HARDROCK Energy Systemtak, CE, Certificates, Keymark, Lambda 39, Brannklasse A2, Flate tak

TF-Plate

Se produkter
TF-Takkile
Kompakttak på betong, Flate tak, Tak, Konstruksjoner, Kompakttak på stålplater, HARDROCK Energy Systemtak, HARDROCK TakfallSystem, CE, Certificates, Keymark, Lambda 39, Brannklasse A2, Flate tak

TF-Takkile

Se produkter
Last opp mer

Kom i kontakt med teknisk service